hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
www.efektivne.eu
Microsoft Excel Excel 2013 I.
 • Délka školení - 10 hodin
 • Účastnická cena - 2450 Kč
 • Skupinové slevy
 • Vstupní test znalostí
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině
Microsoft Project Project 2013 I.
 • Délka školení - 10 hodin
 • Výborná cena 2950 Kč/osoba
 • Garantovaná kvalita
 • ZDARMA měsíční podpora
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině
Microsoft Visio Visio 2013 I.
 • Délka školení - 5 hodin
 • Účastnická cena 1950 Kč
 • Přizpůsobní požadavkům
 • Vstupní test znalostí
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině


bottom of hosting header
website hosting main area top

Poslední komentáře

Školení MS Visio 2007 - Poznámky
Napsal uživatel Daniel Mikláš   
středa, 22. července 2009 15:28

Smyslem tohoto dokumentu je shrnutí základních technik práce v aplikaci MS Visio. Dokument není možné chápat jako podrobný manuál, ale jako doplněk k výkladu školení. Školení samotné samozřejmě nenahrazuje.

MS Visio je program, v kterém lze kreslit schémata a vytvářet diagramy. Jednoduše řečeno, kde nestačí běžné kreslící nástroje Wordu nebo PowerPointu, tam nastupuje Visio. Výhodou Visia je uživatelské prostředí, které je stejné jako u ostatních aplikací MS Office. Taktéž je snadná integrace výsledků práce z Visia do ostatních aplikací MS Office. Visio 2007 (podobně jako MS Project 2007) ještě není převedeno do Office Fluent (pásy karet) ovládacího prostředí, Visio 2010 již ano.

Mezi nevýhody této aplikace patří poněkud zastaralý design jednotlivých obrazců, které nezapadají do grafického designu Office 2007. Mezi další nevýhody bohužel patří i to, že pokud jste si zvykli na používání klávesových zkratek z MS Office, ve Visiu část z nich funguje odlišně než např. ve Wordu, PowerPointu či Excelu. Pokud jste zvyklí pracovat v ostatních vektorových aplikacích (např. v Corelu), ovládání je samozřejmě zcela jiné.

Je nutné uvést, že Visio je vektorová aplikace. Naprostá většina obrazců je vektorová, lze ale samozřejmě tvořit a používat obrazce i bitmapové.

MS Visio Standard vs. Professional

Visio lze pořídit ve dvou edicích. Edice Standard nabízí několik desítek kategorií vzorníků, lze v ní vytvářet organizační diagramy, vývojové diagramy, návrhy databází, Ganttovy diagramy, prostorová uspořádání a mnoho dalších.

Edice Professional obsahuje vše, co nabízí Standard, navíc ale přináší mnoho dalších kategorií vzorníků např. pro tvorbu elektrických schémat, plynovodů a další technické infrastruktury. Z pohledu ovládání je Professional stejná jako Standard.

Některé základní diagramy

 • Diagram debaty: tvorba vizuálním tažením obrazců nebo importem osnovy z Wordu
 • Plán budov: půdorysy, vybavení, inženýrské sítě, kótování, měřítko
 • Diagram sítě: počítače, servery, datová úložiště, informační páteře
 • Diagram webu: mapa webových stránek, lze importovat z webu
 • Diagram příčin a následků
 • a další: grafy, mapky, plány, databáze, plány projektů, kalendáře

Další ukázkové diagramy jsou k dispozici přes hlavní nabídku Nápověda|Ukázkové diagramy nebo Soubor|Nový|Začínáme.

Obrazce 1D a 2D

Objekty, které Visio používá, se nazývají obrazce. Obrazcem je obdélník, elipsa, čára nebo jakýkoli složitější prvek, např. počítačový stůl, květina, přepouštěcí ventil nebo bezpečnostní dveře. Složitější prvky většinou umožňují zobrazit změnu objektu, např. otevírání a zavírání dveří, oken atp.

Visio 2007 - 1D a 2D obrazce

Jednorozměrný obrazec má kolem sebe po označení 4 zelené úchopové body (čára pouze 2), dvourozměrný obrazec vždy 8 (čára 3).

Typ obrazce lze občas rozeznat i podle jeho názvu ve vzorníku, na jeho konci bývá občas uvedeno 1D nebo 2D. Toto ovšem není pravidlem.

Jednorozměrné obrazce nabízí zásadní přednost – lze jimi dynamicky spojovat ostatní 2D obrazce. To znamená, že když po spojení přesunete počáteční nebo koncový obrazec, spojovací 1D obrazec se automaticky přemístí a „udrží“ propojení.

Visio 2007 - Připevnění 1D obrazce k spojovacímu bodu jiného obrazce

Pokud takto spojíte dva nebo více obrazců, stačí jeden z krajních posunout a prostřední 1D obrazec se automaticky přizpůsobí a zachová propojení.

Visio 2007 - Pohyb krajním obrazcem zachovává spojení

Jednorozměrné obrazce lze měnit na dvourozměrné a naopak. Pro změnu z 1D na 2D obrazec či naopak stačí v místní nabídce (vyvolené pravou myší na obrazci) vybrat v nabídce Formát příkaz Chování…, kde lze jednoduše změnit Styl interakce.

Visio 2007 - Změna 1D na 2D a naopak

Pomocné nástroje pro zobrazování

Hlavní nabídka Zobrazit, resp. panel nástrojů Zobrazení nabízí velmi praktické nástroje pro práci se zobrazením výkresu. Mezi klíčové patří:

 • Okno obrazců (obsahuje přehled dostupných vzorníků a umožňuje vyhledávání obrazců podle klíčových slov)
 • Okno posunu a lupy
 • Okno dat obrazce (lze vidět nebo vytvářet vlastní data obrazce)
 • Okno velikosti a umístění (lze velmi přesně nastavovat rozměry a umístění obrazce)
 • Okno průzkumníka výkresu (pohled do souboru, přehled obrazců, vrstev, propojení a dalších prvků)

Visio 2007 – Pomocné nástroje pro orientaci na výkresu

Tato nabídka dále umožňuje zapínat a vypínat Pravítka, Mřížku, Vodítka, Spojovací body, Zobrazení konců stránek, práci se záhlavím a zápatím, důležitý pohled Celá obrazovka (F5) nebo práci s vrstvami.

Pro časté nastavování a přepínání je vhodné zobrazit panel nástrojů Zobrazení.

Manipulace s obrazci

Přesun

Pro přesun obrazce na jiné místo lze samozřejmě použít myš. Kromě myši je možné s obrazcem po jeho označení manipulovat kurzorovými šipkami. Výchozím krokem pohybu kurzorové šipky jsou 2mm. Pokud potřebujete s obrazcem pohybovat po menších krocích, lze při posunu přidržet klávesu SHIFT.

Zvětšení

Obrazce lze zvětšovat nebo zmenšovat přes zelené uchopovací body. Výchozí změna velikosti probíhá proporčně, objekt není deformován. Pokud potřebujete objekt změnit jen v jednom směru, lze použít nerohové uchopovací body, případně rohové se zmáčknutým SHIFTem.

Rotace

Obrazce lze otáčet kolem středového bodu, tzv. Čepu. Čep je možné uchopit myší a pousnout jej na požadované místo.

Visio 2007 - čep otáčení obrazce

Kopírování

Obrazce lze kopírovat jejich přetažením a současným stiskem klávesy CTRL. Při dokončování je nutné nejdříve pustit levé tlačítko myši a teprve následně CTRL. Lze samozřejmě použít i CTRL + C a CTRL + V.

Vícenásobný výběr

Pro vícenásobný výběr několika obrazců lze použít myš, případně klávesu CTRL (nebo SHIFT – chová se stejně) a klikání do jednotlivých obrazců. Tímto způsobem je možné i odstranění obrazce z již existujícího výběru.

Přiblížení a oddálení obrazců

Pro přiblížení na konkrétní obrazec lze kolem obrazce táhnout se zmáčknutým levým tlačítkem myši a zároveň stisknutými klávesami CTRL + SHIFT. Při této kombinaci kláves se kurzor myši zobrazuje jako lupa.

Pro oddálení na výchozí stav lze použít klávesovou kombinaci CTRL + W.

Přiblížení nebo oddálení celého výkresu lze provést stisknutou klávesou CTRL a otáčením kolečkem na myši.

Pro vycentrování obrazce nebo skupiny obrazců na střed výkresu lze zvolit příkaz Umístit do středu výkresu z hlavní nabídky Obrazce.

Úprava obrazců

Obrazce lze měnit buď z místní nabídky konkrétního obrazce (vyvolává se pravou myší na obrazci) nebo z hlavní nabídky, skupiny příkazů Formát nebo Obrazce.

Visio 2007 - Možnosti formátování obrazce

Pro snadnější formátování a úpravy lze zapnout panel nástrojů Formát obrazce.

Visio 2007 - Panel nástrojů Formát obrazce

Propojování obrazců

Ve většině situací stačí obrazce propojovat jednoduchou čarou. Propojení je možné provést výběrem obrazců, které mají být spojeny a následným příkazem Spojit obrazce z hlavní nabídky Obrazec. Obrazce lze dále spojovat přes ikonu Spojnice, přes kterou lze vytvářet vlastní nepravidelné spojovací body, případně lze využít ikony Automaticky připojit (Visio 2007 a výše).

Visio 2007 - Propojování obrazců

Samotné propojení lze velmi široce spravovat přes panel nástrojů Rozložení a směrování.

Visio 2007 - panel nástrojů Rozložení a směrování

Psaní do obrazce

Do kteréhokoli obrazce lze přidat vlastní text. Stačí obrazec vybrat a ihned začít psát. Text se bude vkládat do středu obrazce a to jak u jednorozměrných, tak i dvourozměrných obrazců. Pro ukončení režimu zápisu stiskněte klávesu ESC.

Písmo obrazce lze formátovat zcela běžně přes panel nástrojů Formát, hlavní nabídku Formát nebo místní nabídku Formát textu.

Text nemusí být připojen k obrazci. Lze jej přesunout nebo pootočit nástrojem Blok textu. Otáčení a změna velikosti textu probíhá přes uchopovací body, posun pouze tak, že najedete myší na text, kurzor myši se zobrazí jako dva překrývající se obdélníky. Nyní stačí text uchopit a posunout. Pokud je text posunut nebo otočen, při jeho editaci se dočasně zobrazí vodorovně. Po editaci a ukončení přes ESC se opět zobrazí v požadované podobě.

Visio 2007 - Blok textu

Pro návrat na výchozí stav (posun objektů) zvolte nástroj Ukazatel (ikona šipky).

Tvorba vlastních obrazců

Přes panel Výkres je možné kreslit vlastní obrazce, případně existující deformovat. Deformace probíhá přes nástroj Tužka (CTRL + F4). Pro deformaci obrazce uchopte po aktivaci nástroje Tužka kterýkoli z úchopových bodů a táhněte. Obrazec se nebude zvětšovat nebo zmenšovat, ale bude deformován.

Visio 2007 - deformace obrazce elipsa nástrojem Tužka

Při zmáčknuté klávese CTRL je možné přes nástroj Tužka dodat na jakékoli obvodové místo obrazce vlastní kontaktní bod, podle kterého bude obrazec dále deformován.

Pro výchozí práci se Visiu je následně nutné aktivovat nástroj Ukazatel (ikona šipky).

Vzorníky

Interní vzorníky

Vzorníky (angl. stencils) jsou skupiny obrazců. Pro různé situace jsou k dispozici různé vzorníky. Základní sada vzorníků se zobrazuje po výběru kategorie. Je zobrazena vždy vlevo.

Visio 2007 - vzorníky (stencils) obrazců

Mezi vzorníky je možné se přepínat. Pokud vyberete jakýkoli jiný než dolní vzorník, níže nacházející se vzorníky se posunou k dolní části obrazovky. Zde je možné je opět aktivovat. Vzorník je možné zavřít, zobrazit jeho obsah jinak, přepnout jej do plovoucí podoby, případně jej uložit.

Do stávajícího výkresu lze přidávat jakékoli další interní vzorníky. Toto je možné provést přes ikonu Obrazce na panelu nástrojů Standardní (viz předchozí obrázek) nebo z hlavní nabídky Soubor, příkaz Obrazce.

Vzorník dokumentu

Pokud potřebujete zjistit, jaké obrazce jste doposud ve vašem výkresu použili, můžete se podívat do vzorníku dokumentu.

Visio 2007 - vzorník dokumentu

Vzorník dokumentu aktivujete přes ikonu obrazce nebo přes hlavní nabídku Soubor, příkaz Obrazce.

Vlastní vzorníky

MS Visio nabízí tvorbu vlastních vzorníků a jejich sdílení např. s ostatními členy týmu. Toto lze provést přes hlavní nabídku Soubor, příkaz Obrazce, ikona Nový vzorník nebo ikona Obrazce na panelu nástrojů Standardní.

Do nově vzniklého vzorníku lze přetahovat jakékoli Visio obrazce, včetně vlastně vytvořených. Výslednou sestavu vzorníků lze uložit do souboru s koncovkou .vss a sdílet jej s ostatními lidmi. Pro otevření vzorníku použijte hlavní nabídku Soubor, obrazce, Otevřít vzorník nebo ikonu Obrazce na panelu nástrojů Standardní a příkaz Otevřít vzorník.

Hypertextové odkazy

Podobně jako v ostatních aplikacích MS Office, i ve Visiu je možné text i obrazce hypertextově odkazovat. Stačí obrazec označit a zvolit příkaz Hypertextový odkaz z hlavní nabídky Vložit nebo použít obecnou zkratku CTRL + K.

Práce s vrstvami

Visio, podobně jako řada jiných grafických aplikací, nabízí práci s hladinami neboli vrstvami. Vrstvy se hodí tehdy, když potřebujete ve vytvářeném výkresu občas něco skrýt, zamknout, zvýraznit nebo vytisknout jen konkrétní část.

Práce s vrstvami probíhá ve 3 fázích:

 1. Je vhodné si vrstvy předem vytvořit. Toto lze provést přes hlavní nabídku Zobrazit, příkaz Vlastnosti vrstvy… nebo na panelu nástrojů Zobrazení ikona Vlastnosti vrstvy…
 2. Následně je možné jakýkoli obrazec k již vytvořené vrstvě přiřadit přes místní nabídku (pravou myší kliknete do obrazce), kde se nachází příkaz Formát, volba Vrstva. Zde je možné obrazec přiřadit do jedné nebo více vrstev, případně je možné zde i novou vrstvu založit.
 3. Po rozdělení obrazců do vrstev je možné vrstvy spravovat přes nabídku popsanou v bodu 1. Zde je možné vybrané vrstvy zamykat, nastavovat jejich viditelnost, parametr # uvádí, kolik obrazců se na které vrstvě nachází atp.

Visio 2007 - Vlastnosti vrstvy

Pro výběr celé vrstvy nebo jen určitého typu obrazce lze použít příkaz Vybrat podle typu, který se nachází v hlavní nabídce Úpravy.

Visio 2007 - Dialogové okno Vybrat podle typu

Zamykání

Zamykání výkresu nebo jeho částí lze provádět:

 • Na úrovni souboru lze uložit „Jen pro čtení“
 • Na úrovni sešitu – Zobrazit|Okno průzkumníka výkresu, RMB – zamknout dokument
 • Na úrovni obrazce – Formát|Zámek
 • Na úrovni vrstvy – Zobrazit|Vlastnosti vrstvy

Vlastní vlastnosti

Visio není jen grafická aplikace, ale částečně i databázová. Ke každému obrazci můžou být přiřazeny tzv. Vlastní vlastnosti. Ty jsou automaticky přiřazovány obrazcům, jako jsou např. počítače, nábytek a mnoho dalších. Pro zobrazení Vlastních vlastností je nutné v hlavní nabídce aktivovat příkaz Okno dat obrazce. Následně již stačí vybírat obrazce a sledovat vlastní vlastnosti. Základní obrazce nebudou mít pravděpodobně žádné vstupy, ale je možné je nadefinovat. Tvorba nových Vlastních vlastností probíhá přes místní nabídku v Okně dat obrazce, příkaz Definovat data obrazce.

Visio 2007 - Definice vlastních vlastností

Obsah Vlastních vlastností lze pro další potřebu vyexportovat do databázového souboru. Export se provádí přes hlavní nabídku Nástroje, Doplňky, Visio extra, příkaz Exportovat do databáze.

Visio 2007 – Jak exportovat Vlastní vlastnosti do externí databáze. Při exportu do Excelu je vhodné si vytvořit prázdný excelový soubor, který se zde jen namapuje.

Stránky popředí, pozadí a záhlaví zápatí

Většina vaší práce proběhne na stránkách popředí. Tam budou uloženy téměř všechny obrazce. Stránka pozadí je něco jako záhlaví či zápatí, ale pro celou jednu stránku. Stránky pozadí se podobají předlohám v Powerpointu. Do stránky pozadí je možno vložit grafiku nebo obrazce a následně tuto stránku nasadit jako stránku pozadí pro konkrétní stránku popředí. Jak na to? Nejdříve je nutné přes hlavní nabídku Vložit, příkaz Nová stránka vložit novou stránku a nastavit její vlastnosti. Konkrétně, že to bude stránka typu Pozadí, případně ji pojmenujte.

Visio 2007 - Vkládání stránek popředí a pozadí - Vzhled stránky

Tuto stránku pozadí je nutné naplnit obsahem (např. logo firmy) a formátem.

Pokud se má stránka pozadí promítnout do již existující stránky pozadí, je nutné se na příslušnou stránku popředí přesunout a z hlavní nabídky Soubor zvolit příkaz Vzhled stránky. Na kartě Vlastnosti stránky nyní stačí vybrat v rozbalovací nabídce Pozadí příslušnou stránku pozadí, která se má promítnout do naší stránky popředí.

Jiný způsob, jak do stránky popředí dodat již předdefinovanou stránku pozadí, lze provést přes zobrazení vzorníku Pozadí, což lze provést přes ikonu Obrazce, volbu Visio Extra, příkaz pozadí. Následně stačí z levého vzorníku Pozadí přetáhnout požadované pozadí do příslušné strany popředí.

Visio 2007 - Aktivace vzorníku Pozadí

Do záhlaví a zápatí lze umisťovat pouze textové popisky. Záhlaví a zápatí je dostupné klasicky jako v ostatních aplikacích MS Office, tedy přes hlavní nabídku Zobrazit, příkaz Záhlaví a zápatí.

Nastavení měřítka a jednotek

Měřítko zobrazení a měrné jednotky lze nastavit pro každou stranu samostatně. Měřítko zobrazení je vhodné nastavovat především u map a plánů prostorového zobrazení. Požadované vlastnosti lze zpětně nastavit přes hlavní nabídku Soubor, příkaz Vzhled stránky, kartu Měřítko výkresu (měřítko) a Vlastnosti stránky (měrné jednotky).

Pro atypické měřítko lze použít výpočet poměru skutečné velikosti zobrazovaného objektu vůči rozměrům výstupního formátu výkresu (nejčastěji A4 nebo A3). U méně pravidelných tvarů stačí vypočítat podle situace jen více limitující šířku nebo výšku.

Vývojové diagramy

Visio nabízí celou řadu vývojových diagramů.

Visio 2007 - přehled kategorie vývojové diagramy

Pro co nejjednodušší vkládání mějte zapnutý a používejte nástroj Automaticky připojit. Pro rovnoměrné rozložení prvků vývojového diagramu je vhodné používat příkazy z nabídky Obrazec.

Visio 2007 - nabídka pro úpravu obrazců vývojových diagramů

Mapy a plány prostorového uspořádání

Visio 2007 - přehled kategorie Prostorové uspořádání

Při zpracovávání situačních plánů je vhodné pracovat s vrstvami a kótováním. Vzorník s kótovacími nástroji lze aktivovat přes příkaz Obrazce, Visio Extra – Kóty strojírenské, případně ve vzorníku Obrazce nástroje kreslení, který je např. součástí šablony Plánek bytu.

Visio 2007 - možnosti kótovacích nástrojů

Organizační diagram

Organizační diagram lze vytvářet zcela od začátku nebo využít Průvodce organizačním diagramem. Průvodce umožní automaticky vytvořit organizační diagram ze vstupních dat. Jako ukázku vstupních dat hledejte ve vaší instalaci MS Visia soubor ORGDATA.XLS.

Visio 2007 - přehled obchodních diagramů

Ganttův diagram a další nástroje pro plánování a řízení projektů

Visio umí graficky zobrazit i diagramy zaměřující se na plánování a řízení projektů. Mezi šablony této kategorie patří časová osa (velmi povedený a praktický nástroj), Diagram PERT, Ganttův diagram a „obyčejný“ kalendář. Výhodou těchto šablon je schopnost importu dat připravených v Excelu nebo podobné aplikaci.

Visio 2007 – přehled schémat na plánování a řízení projektů včetně Ganttova diagramu

Import dat z AutoCadu

Visio dokáže v omezené míře importovat schémata vytvořená v AutoCadu. S největší pravděpodobností se vám nepodaří nahrát nejnovější formáty souboru .dwg a často bývají potíže s češtinou a vrstvami. Ale pokud vám uloží výstup z autocadu v několika různých variantách typu souboru, neměl by být problém nalézt ten správně funkční.

Spolupráce s MS Office

Visio nemá význam v rámci MS Office používat pro jednoduchá schémata. Jednoduchá schémata lze vytvořit snadno ve Wordu, PowerPointu nebo Wordu díky nástroji Kreslení.

Komplexnější řešení, kdy se hodí vrstvy nebo složitější obrazce, již význam mají. Schéma, které ve Visiu vytvoříte, běžně označte (CTRL + A) a kopírujte (CTRL + C). Do MS Office aplikací následně použijte vložení (CTRL + V) nebo vložení jinak, které nabízí variantu propojení.

Visio 2007 - příkaz Vložit jinak ve Wordu 2007 nabízí vložení propojení na objekt typu Visio

Visio a komunikace s okolním světem

Soubor uložený ve Visiu má výchozí koncovku vsd (Visio dokument). Pokud budete Visio soubor posílat e-mailem, měli byste vědět, že pro zobrazení souboru musí mít vaše e-mailová protistrana taktéž nainstalované Visio. Pokud nemá, doporučte pro prohlížení zdarma dostupný prohlížeč Visio souborů. Pokud i to je problém, Visio dokument uložte jako pdf, který následně pošlete.


Potřebujete znát více? Rádi Vám nabídneme školení a konzultace vytvořené na míru konkrétním požadavkům.


 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Vyhledávání

Anketa

Jaký Office používáte nejčastěji?

MS Office 2010 - 30.1%
MS Office 2007 - 32.2%
MS Office 2003 - 12.7%
MS Office starší - 1.3%
OpenOffice - 6.5%
Google Office - 7%
Jiný - 2.3%
MS Office 2013 - 8%

Celkem hlasů: 1679
The voting for this poll has ended v: sob, 19. ledna 2019website hosting main area bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, .org.uk tld hosting. Valid XHTML and CSS.